Archiwum

Projekt „ Motywacja, aktywizacja, SUKCES!”

ma na celu zwiększenie szans zatrudnienia dla 120 osób biernych zawodowo ( 40 kobiet i 80 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji poprzez:

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenie zawodowe do wyboru: kucharzcukiernikmurarzstolarz zakończone egzaminem czeladniczym.
 • Staż zawodowy
 • Pośrednictwo pracy

W trakcie szkolenia Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 1436,40 zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu.

Każdy z Uczestników projektu po skończonym kursie zawodowym weźmie udział w 3 miesięcznym stażu  zawodowym zgodny z profilem szkolenia i zapisami IPD.

W okresie odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje miesięcznie stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto.

Dodatkowo w ramach form wsparcia Uczestnikowi przysługuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Badanie lekarskie
 • Obiad na szkoleniu
 • Odzież ochronna na szkoleniu

Warunki udziału w projekcie:

Uczestnikami projektu mogą być osoby bierne zawodowe powyżej 30 roku życia i więcej zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Osoby premiowane:

 • Osoby 50+
 • Osoby niepełnosprawne
 • Kobiety
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Dokumenty rekrutacyjne, regulamin projektu  oraz informacje o projekcie dostępne są poprzez:

 • stronę internetową  www.centredu.pl/archiwum
 • w biurze projektu – CentrEdu Wioletta Cywińska ul. Królowej Korony Polskiej 25 Szczecin ( bud. Domaru)
 • telefonicznie  570 880 582 lub 788 708 098
 • e-mail – biuro@centredu.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego:

 • osobiście w biurze projektu (przy ul. Królowej Korony Polskiej 25 budynek Domaru)
 • drogą pocztową
 • elektronicznie biuro@centredu.pl

PROJEKT PROMUJE RÓWNE SZANSE KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO POBRANIA:

 1. Regulamin projektu
 2. Dokumenty rekrutacyjne
 3. Zwroty za dojazdy
 4. Stypendium szkoleniowe

ZAPYTANIA OFERTOWE:

 1. Zapytanie ofertowe – szkolenia
 2. Zapytanie ofertowe – sale
 3. Zapytanie ofertowe – catering
 4. Zapytanie ofertowe – egzaminy czeladnicze
 5. Rozeznanie rynku – odzież

HARMONOGRAM:

Harmonogram z doradztwa IPD gr I
Harmonogram z doradztwa IPD gr II
Harmonogram z doradztwa IPD gr III
Harmonogram Kucharz gr 1
Harmonogram Kucharz gr 2
Harmonogram Cukiernik gr 3
Harmonogram Murarz gr 4
Harmonogram stolarz gr 5
Harmonogram Kucharz gr 6
Harmonogram Kucharz gr 7
Harmonogram Kucharz gr 8
Harmonogram Kucharz gr 9
Harmonogram Kucharz gr 10
Harmonogram Kucharz gr 11
Harmonogram Kucharz gr 12

AKTUALNOŚCI:

2018

2019

STAŻE

Projekt „Wykwalifikowani!”

realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Cel projektu:
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych adekwatnych do obecnej oraz prognozowanej sytuacji na rynku pracy przez min. 85% ( 170 osób , w tym 85K i 85M) z grupy 200 osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (w tym 100M i 100K) w okresie 01.09.2018-31.07.2019r.

Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest do 200 osób dorosłych (18 lat i więcej)z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Szkolenia zawodowe do wyboru ( zakończone egzaminem czeladniczym):
  • Kucharz
  • Cukiernik
  • Krawiec/szwacz
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Warunki udziału w projekcie:
Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 18 roku życia, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W trakcie szkolenia Uczestnik projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu.

Dodatkowo w ramach form wsparcia Uczestnikowi przysługuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Badanie lekarskie
 • Catering na szkoleniu
 • Odzież ochronna na szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Dokumenty rekrutacyjne, regulamin projektu oraz informacje o projekcie dostępne są poprzez:

 • stronę internetową www.centredu.pl/archiwum
 • w biurze projektu – CentrEdu Wioletta Cywińska ul. Królowej Korony Polskiej 25 Szczecin ( bud. Domaru)
 • telefonicznie 570 880 582 lub 570 880 581
 • e-mail – szkolenia@centredu.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego:

 • osobiście w biurze projektu (przy ul. Królowej Korony Polskiej 25 budynek Domaru)
 • drogą pocztową
 • elektronicznie szkolenia@centredu.pl

PROJEKT PROMUJE I REALIZUJE ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO POBRANIA:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
 2. Dokumenty rekrutacyjne

ZAPYTANIA OFERTOWE:

 1. Zapytanie – szkolenia
 2. Rozeznanie rynku – odzież

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:
Grupa 1 Kucharz
Grupa 2 Technolog
Grupa 3 Kucharz
Grupa 4 Cukiernik
Grupa 5 Technolog
Grupa 6 Kucharz
Grupa 7 Cukiernik
Grupa 8 Kucharz
Grupa 9 Technolog
Grupa 10 Technolog
Grupa 11 Cukiernik
Grupa 12 Technolog
Grupa 13 Krawiec
Grupa 14 Kucharz
Grupa 15 Cukiernik
Grupa 16 Cukiernik
Grupa 17 Cukiernik
Grupa 18 Kucharz
Grupa 19 Technolog
Grupa 20 Kucharz
Grupa 21 Kucharz

CentrEdu Wioletta Cywińska

ul. Xawerego Dunikowskiego 1
70-123 Szczecin

Telefon

570 880 582