Projekt „Wykwalifikowani!” realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Cel projektu:
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych adekwatnych do obecnej oraz prognozowanej sytuacji na rynku pracy przez min. 85% ( 170 osób , w tym 85K i 85M) z grupy 200 osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (w tym 100M i 100K) w okresie 01.09.2018-31.07.2019r.

Grupa docelowa projektu:
Projekt skierowany jest do 200 osób dorosłych (18 lat i więcej)z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Szkolenia zawodowe do wyboru ( zakończone egzaminem czeladniczym):
  • Kucharz
  • Cukiernik
  • Krawiec/szwacz
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Warunki udziału w projekcie:
Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 18 roku życia, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.
W trakcie szkolenia Uczestnik projektu otrzymuje zwrot kosztów dojazdu.

Dodatkowo w ramach form wsparcia Uczestnikowi przysługuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Badanie lekarskie
 • Catering na szkoleniu
 • Odzież ochronna na szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Dokumenty rekrutacyjne, regulamin projektu oraz informacje o projekcie dostępne są poprzez:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego:

 • osobiście w biurze projektu (przy ul. Królowej Korony Polskiej 25 budynek Domaru)
 • drogą pocztową
 • elektronicznie szkolenia@centredu.pl

PROJEKT PROMUJE I REALIZUJE ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do pobrania
Zapytanie ofertowe
Harmonogramy szkoleń